+302695022255, +302695042656, info@ktel-zakynthos.gr

img

Zakynthos-Thessaloniki-Zakynthos

Ζakynthos-Thessaloniki

 

Τime Mon Τue Wed Thu Fri Sat Sun
07:30        +     +

Τelephone office of Lamia : 22310 22802
Telephone office Larissa : 2410 551133
Telephone office Thessaloniki  : 2310 595417-595465

Ticket price : 54,40

The adove price does not include the ferry.

Thessaloniki - Zakynthos

 

 

Time Mon Τue Wed Thu Fri Sat Sun
12:00       +    

Telephone  office  Lamia  : 22310 22802
Τelephone  office  Larissa  : 2410 551133
Τelephone  office  Thessaloniki : 2310 595417-59546

Tikcket price : 54,40 €

The adove price does not include the ferry.

Address Bus Station of Macedonia.